YAYINLAR - KİTAPLAR


YAYINLAR (*)

Abacı, A.Y., Gülümser, A. 2002. Cercospora'ya dayanıklılık ıslahı. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 43-57.
Abacı, A.Y., Tayfur, H.A. 2002. Ekim mevsimi ve söküm tarihinin bazı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalitesi üzerine etkisi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 393-401.
Acar, G., Ülkü, G., Taygun, N., 1976. Şeker fabrikaları atıksularının biyolojik arıtımında kullanılan anaerob kademenin optimum çalışma koşullarının saptanması ve bu kademe için en uygun aparat dizaynı. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 3, 355-356.
Akay, M.Y. 1994. Şekerli çözeltilerin flokülasyon ve filtrasyon işlemleri ile berraklaştırılması. X. Ulusal Kimya Kongresi.
Akyar, Ç., Kayımoğlu, E., Özbek, A., Çağatay, M., Titiz, S. 1979. Şeker pancarının kimyasal bileşimi ile beyaz şeker verimi arasındaki ilişki. CITS -Commission Internationale Technique de Sucrerie 16.Kongresi Bildiri Kitabı; Zuckerind.1980, (105); 457-466; Şeker Dergisi, 1979, (113); 8-24.
Altanlar, S., Erdem, F., Kabasakaloğlu, M. 2006. Şeker fabrikaları buharlaştırıcı borularında meydana gelen korozyonun ve şerbetin korozif özelliklerinin incelenmesi. X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 183-192.
Baloğlu,M.C., Gürel, S., Yücel, M., Oktem, H. A. 2006. Optimization of regeneration and agrobacterium mediated transformation of sugar beet (Beta vulgaris L.). International Plant Tissue Culture & Biotechnology, Poster. Barker, Ş. 1977. Calibration of Olsen soil phosphorus test values with the phosphorus fertilizer requirement of sugar beets under Turkish soil and cultural conditions. Soil Science, (124); 226-234.
Barker, Ş. 1975. Olsen ve arkadaşları metodu ile ölçülen topraktaki alınabilir fosfor değerlerinin Türkiye şartlarında şeker pancarı verimi ile kalibrasyonu ve ekonomik analizler. TÜBİTAK Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Toprak-Bitki Besleme Seksiyonu Tebliğleri, 83-50, (Yayın tarihi: Ankara, 1977).
Bilgen, T., Hecker, R. D., Bhatnager, P. S. and Smith, G. A., 1972. Tests for chemical induction of male sterility in sugar beet, Can. J. Plant. Sci., 52 (6); 937-490. Bilgin, Y. 1967. Yüksek miktarda potas gübrelemesinin şeker pancarı verim ve kalitesine etkisi. Toprak İlmi Der. Kong. Tebliği, 197-208.
Bilgin, Y. 1968. Arid bölgelerde ve Türkiye'de toprak işleme. T. Toprak İlmi Der. Kong. Tebliği, 291-308.
Bilgin, Y. 1969. Şeker pancarı ziraatinde tohum yatağının hazırlanması. Şeker: 70, 7-10.
Bilgin, Y. 1969. Şeker pancarında tohuma kalkma sebepleri. Şeker: 71, 7-10.
Bilgin, Y. Ziba, A., 1969. Şeker pancarının sulanması ve bu şartlar altında şeker pancarının su istihlaki. Şeker: 73, 37-47.
Bilgin, Y. 1970. Şeker pancarı ziraatinde isçilikten tasarruf imkânları. Şeker: 74, 11-20.
Bilgin, Y. Yeşilsoy, M. S., 1970. Melas ve Ablauge'nin toprağın fiziksel özellikleri ve bitki gelişimine etkileri. Şeker: 74, 29-40.
Bilgin, Y. 1970. Şeker pancarı toprak işlemenin verim ve kaliteye tesiri. Şeker: 75, 3-14.
Bilgin, Y. 1970. Ege bölgesinde kışlık pancar yetiştirme imkanları. Şeker: 76, 12-27.
Bilgin, Y. 1971. Şeker pancarında çatallaşma sebepleri ve gövde anormallikleri. Şeker: 78, 6-12.
Bilgin, Y. 1971. Pulluk tabanı özelliklerini tayin metotları. Şeker: 79, 13-22.
Bilgin, Y., Tüzüner, A., 1971. Şeker pancarında kök gelişmesi ve kök araştırmasında kullanılan bazı metotlar. Şeker: 79, 28-34.
Bilgin, Y. 1971. Toprağın asgari derecede işlenmesi. Şeker: 81,18-27.
Bilgin, Y. 1972. Tekerlek izinin şeker pancarının verim ve kalitesine tesiri. Şeker: 82, 9-18.
Bilgin, Y. 1973. Şeker pancarı tarımında hassas ekim denemeleri. Şeker: 87, l8-33.
Bilgin, Y., Okman, C. 1973. Ankara şartlarında şeker pancarının su tüketimi ve sulanması. Şeker:87, 71-76.
Bilgin, Y., Çağatay, M. 1973. Şeker pancarında çeşitli bitki sıklığının verim ve kaliteye etkisi. Şeker: 88, 20-37.
Bilgin, Y. 1973. Şeker pancarında aralık-mesafenin verim ve kaliteye etkisi. T.B.T.A.K. IV. Bilim Kongresi Tebliği, 19.
Bilgin, Y., Çağatay, M. 1973. Şeker pancarında bitki populasyonlarının verim ve kaliteye etkisi. T.B.T.A.K. IV. Bilim Kongresi Tebliği, Ankara, 35 S.
Bilgin, Y. 1973. Anız yakılması ve anız örtülü toprak. Pancar: 245, 10-15, 246, 13-18.
Bilgin, Y. 1973. Sulu ve susuz şartlarda dekardaki en uygun ayçiçeği sayısının saptanması. Şeker Enstitüsü Yıllığı Sayı:2, 56-61.
Bilgin, Y. 1974. Pancar sayısının verim ve kaliteye etkisi. Pancar: 263, 2-5.
Bilgin, Y. 1974. Şeker pancarında çimlenme ve mükerrer ekim olanakları. Pancar: 265, 9-14.
Bilgin, Y. 1974. Şeker pancarı tarımında toprak işleme ve kürümler aleti, Pancar: 267, 2-6.
Bilgin, Y. 1974.Seker pancarı tarımında tohum miktarından tasarruf imkânları. Şeker: 90,19-25.
Bilgin, Y. 1987. Şeker pancarında dekardaki bitki sıklığının verim ve kaliteye etkisi. I. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 28-44.
Bilgin, Y. 1987. Şeker Pancarı Tarımında Vejetasyon Seyrinin Verim ve Kaliteye Etkisi. I. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 159-175.
Bilgin, Y. 1987. Şeker Pancarının Silolanması ve Deneme Sonuçları. I. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 293-311.
Boyacıoğlu, A., Beyribey, M. 1998. Polatlı bölgesi şeker pancarı sulamalarında su kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, (4); (1), 1-7.
Buzluk, Ş., Erdal, M., Acar, A. İ. 2001. Şeker pancarında değişik yabancı ot mücadele yöntemlerinin verim ve kalite üzerindeki etkileri. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 130-141.
Büker, T., Ülkü, G., Taygun, N., 1975. Kirli suların incelenmesinde kullanılan analiz yöntemlerinin araştırılması ve şeker fabrikaları atıksuları için standart yöntemlerin geliştirilmesi. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 3, 341-342.
Cengiz, H., Işık, H., Taygun N., 1976. Sürekli fermantasyonla melastan alkol üretimi. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 3, 359-360.
Demirci, Ş.,Erdoğan, B., Akay, M.Y. 1995. Bentonit ve sepiolitin şeker çözeltileri ile etkileşimi. XII. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 337-340.
Demir, N., Yavuz, H., Perendeci, A., Çakıroğlu, C., Çelebi, S.S. 2003. An investigation on the biomass of aquatic plants and evaluation of management methods in pınarbaşı reservoir (Afşin-Elbistan, Kahramanmaraş). Journal Of Agricultural Sciences, (9); 153-161.
Dursun, İ., Tuğrul, K. M., Dursun, E. 2007. Some physical properties of sugar beet seed. Journal of Stored Products Research, 43(2); 149-155.
Elverenli, A., İnan, H. 2002. Şeker pancarı verim ve kalitesine ekim zamanı, bitki sıklığı ve sulamanın etkileri. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 108-116.
Erdal, M., 2002. Şeker pancarı tohum üretimi. II.Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 58-70.
Erdal, M., 2001. Şeker pancarında O-tip bitki araştırılması. Türk tarım ve Ormancılık Dergisi, 25(2); 65-69.
Erdal, M., Tuğrul, K. M., Kangal, A., Buzluk, Ş. 2001. Değişik sürüm ve tohum yatağı hazırlığının şeker pancarının çıkış, verim ve kalitesine etkisi. Tarımsal Mekanizasyon XX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 117-122.
Erdal, M., 2000. Multigerm tetraploid şeker pancarı popülasyonlarından döl seçimi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(24); 77-83.
Erdal, M., 2000. Monogerm şeker pancarı popülasyonlarının geliştirilmesinde hibrid çeşitlerin kullanılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1); 1-176.
Erdal, M., Gürel, E., 1997. Use of commercial hybrids as a genetic resource of breeding monogerm sugar beet (Beta vulgaris L.) varieties. Tr.J. Agri. Andn Foresty., (21); 397-402.
Erdal, M., 1997. Şeker pancarı ıslahı II. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(14); 90-105.
Erdal, M., 1996. Şeker pancarı ıslahı I. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (13); 39-56.
Erdal, M., 1995. Nişasta-şeker bitkileri tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ziraat bankası Kültür Yayınları, (26); 525-544.
Erdem, F., Altanlar, S., Yıldırım, F., Kabasakaloğlu, M. 2004. Şeker fabrikaları buharlaştırıcı borularında meydana gelen korozyonun nedenleri. IX. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 114-122.
Erdem, F. 2002. Kütahya şeker fabrikasında I. kademe buharlaştırıcı borularının delinmesinin nedenleri üzerine yapılan çalışmalar. VIII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 98-107. III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 164-175.
Erdem, F. 2002. Kazan borularında görülen hasarlar ve önlenmesi. III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 194-206.
Erdem F., Leblebici, F. 2001. Ankara şeker fabrikasında yakıt tüketiminin azaltılması. XIII. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı,
Erdem F., Leblebici, F. 2000. Taş önleyici kimyasal maddelerin buharlaştırıcı borularında korozyon hızına etkisi. VII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 330-337.
Erdem F., Leblebici, F. 2000. T.Ş.F.A.Ş' ne bağlı şeker fabrikalarında enerji tasarruf Potansiyeli. XIX. Ulusal Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı,
Erdem F., Ögel, B. 2000. The possible causes of corrosion in the evaporator tubes of Ankara sugar factory. III. Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry Book of Abstracts, 86.
Erdem, F., Süral, D. 1998. Yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC) metodu ile pancar melasında Betain analizi. XII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Kitabı, 90.
Erdem, F., Vaccari, G., Mantovani, G., Squaldino, G. 1990. Moisture determined by near infrared spectroscopy. Sugar Journal, 4-9.
Erdem, F., Cengiz, H. 1987. Şerbet arıtım koşullarının sulu şerbette kalan kireç tuzlarına etkisi. I. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 33-49.
Erdem, F., Avaroğlu, D., Bozkurt, H., Ülkü, G., Akoğlu, S., Tarım, H. 1987. Sıkılmış küspenin kuru maddesinin artırılması. I. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 152-164.
Erdiller, G. and Özgör, O. E. 1994. Distribution of Rhizomania in sugar beet growing areas of Türkiye. J. Turk. Phytopath., (23); No. 1, 53-55.
Erdiller, G. and Özgör, O. E. 1994. Rhizomania diseases of sugar beet in Türkiye. Proceedings, IX. Congress of the MPU, 443-446.
Erel, K,. 1986. Tarla şartlarında toprakta Nitrat testi yapılması. Toprak İlmi Derneği Bilimsel Toplantı Tebliğleri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Baskı Ofset Yayın No: 4, (39); 1–7.
Erel, K. and Rowell, D. L. 1971. The effect of the intensities of potassium and sodium in soil on the growth of sugar beet. J. Agric. Sci. Comb., (76); 223-231.
Erinç, M., 2000. Trials of seed treatments in Turkey. Proceeding of 63 nd Congress of IIRB, 365-369.
Erinç, M., Ayvalı, C., 1996. Bacillus thuringiensis ve bazı kimyasal insektisitlerin Agrotis segetum (Denis et. Schiff)(Lepidoptera:Noctuidae) larvalarına etkileri. Türkiye XII. Ulusal Biyoloji Kongresi
Erinç, M., Serel, İ., 1996. Heterodera schachtii Schmidt (Thylenchida:Heteroderidae) nin bazı pancar ekim alanlarındaki yayılışı üzerinde araştırmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 464-465.
Gelen, H. 1970. Isotopenverdünnungsmethode zur bestimmung von sukrose in zuckerrüben und in lösüngen (Şeker pancarında ve şerbetlerdeki sakarozun izotop seyreltmesi yoluyla tespiti). Z.Zuckerind, (20); 304-306.
Gelen, H., Rathje Von W., Delavier, H.J. 1966 Der calciumcarbonatniederschlag als anionenaustauscher (Karbonatlama çökeleğinin anyon değiştirici özellikleri) Z.Zuckerind, (16); 386-392.
Göbelez, M., 1971. Essais de lutte avec differents fungicides systemiques contre le Cercosporise de la Betterave a sucre en Turquie en 1970. J. Turkish, Phytopath. 1 (1), 23-26.
Göbelez, M., 1964. La Mycoflore de Turquie. II. (Adeloyecetes.) Mycopathologia et Mycologia Appl. 23 (1), 47-67.
Göbelez, M., 1963. La Mycoflore de Turquie (Myxomycetes-Ascomycetes-Basidiomycetes). Mycopathologia et Mycologia Appl., 19 (4), 296-314.
Göbelez, M., 1960. Observations sur quelques Champignons parasites nouveaux ou connus de la Turquie. Phytopathologische Ztschr., 39 (1), 94-98.
Güray, P. 1970. Geri alınan şerbet. Şeker Dergisi, 11-18.
Güray, P. 1969. Kireç sütü analizleri, Şeker Dergisi, 11-18.
Güray, P. 1968. Kirecin söndürülmesi, Şeker Dergisi, 18-22.
Güray, P. Kayseri pancarının teknolojik değeri. Şeker Dergisi, (96); 31-42.
Gürel, S., Gürel, E., Kaya, Z., Erdal, M., Güler, E. 2003. Effects of antimitotic agents on haploid plant production from unpollinated ovules of sugar beet (Beta vulgaris L.) Biotechnology and Biotechnological Equipment, 17(2); 97-101.
Gürel, E., Topal, E., Gürel, S. 2003. The effect of pretreating seedlings with BAP on direct shoot regeneration from petiole explants of sugar beet (Beta vulgaris L). Biotechnology and Biotechnological Equipment, 17(2); 89-96.
Gürel, S., Topal, E., Gürel, E. 2003. The effect of pretreating seedlings with TDZ on direct shoot regeneration from petiole explants of sugar beet (Beta vulgaris L.). Asia Pasific Journal of Molecular Biology and Biotechnology, 11(1); 57-62.
Gürel, S., Gürel, E., Kaya, Z. 2002. Establishment of cell suspension cultures and plant regeneration in sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish Journal of Botany, (26); 197-205.
Gürel, S, Gürel, E, Kaya, Z .2002. Protoplast fusion in sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish Journal of Biology, (26); 163-170.
Gürel, E, Gürel, S, Kaya, Z .2002. Protoplast isolation and culture in sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, (3-4); 11-20.
Gürel, S, Gürel, E, Kaya, Z .2001. Callus development and indirect shoot regeneration from seedling explants of sugar beet (Beta vulgaris L.) cultured in vitro. Turkish Journal of Botany, (25); 25-33.
Gürel, S, Gürel E, Kaya Z. 2001. Katlanmış haploid şeker pancarı (Beta vulgarıs L.) üretiminde etkin bir yöntem. 12. Biyoteknoloji Kongresi,
Gürel S, Gürel E, Kaya, Z. 2000. Double haploid plant production from unpollinated ovules of sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Cell Reports, (19); 1155-1159.
Gürel, S, Gürel, E, Kaya, Z. 2000. Direct root and shoot development from seedling explants of sugar beet (Beta vulgaris L.). Biyoteknoloji Dergisi, (24); 99-106.
Gürel, S, Gürel, E, Kaya, Z. 1998. Ovule culture in sugar beet (Beta vulgaris L.) breeding lines. II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 236-251.
Gürel, E, Gürel, S. 1998. Plant regeneration from unfertilized ovaries of sugar beet (Beta vulgaris L) cultured in vitro. Turkish Journal of Botany, (22); 233-238.
Gürel, E, Gürel, S. 1996. Plant regeneration from leaf explants of sugar beet (Beta vulgaris L.) cultured in vitro. Kükem Dergisi, (19); 29-37.
Gürel, E. 1993. Callus development and organogenesis in cultured leaf explants of sugar beet (Beta vulgaris L.). The Proceedings of the Second Arab Conference on Perspectives of Modern Biotechnology, 314-330.
Gürsoy, O. V., 1987. Yabancı ot mücadelesinin şeker pancarının verim ve kalitesine olan etkisi. I. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 250-263.
Gürsoy, O. V., 1987. Cercospora yaprak leke hastalığı ile mücadelenin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. I. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 264-278.
Güven, G., Perendeci, A., Aktaş, N., Tanyolaç, A. 2004. Peyniraltı atıksuyunun elektrokimyasal olarak arıtılmasında işletim parametrelerinin etkileri. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 816.
Güven G., Perendeci A., Tanyolaç A. 2004. Peyniraltı atıksuyunun elektrokimyasal olarak arıtılmasında reaksiyon kinetiğinin belirlenmesi. VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6) Bildiri Özetleri Kitabı, SKÇT-34.
Işık, H., 1977. Şlempeden gıda mayası üretimi. Şeker Dergisi, (103); 1-14.
Işık, H., Taygun, N. 1978. Eskişehir Alkol fabrikasının kapasitesini artırmak için yapılan araştırmalar. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 4, 267-279.
Işık, H., Taygun, N. 1976. İspirto fabrikalarında şlempenin geri alınması. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 3, 357-358.
İçöz, E., Yavuzcan, H. G. 1997. Effects of different working speeds on the longitudinal distribution of precision drills. IV. International Conference. Faculty of Agricultural and Forestry Engineering, 166-171.
İnan, H. 2002. Değişik tohum ekim mesafelerinin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 100-107.
İnan, H., Sueri, A., 2002. Akdeniz ülkelerinde azot gübrelemesi ortak denemesi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 435–444.
Kangal, A., Çolak, A. 2001. Pancar boşaltma-temizleme ve yükleme makinalarının mekanik temizleme etkinliğinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, (7), (3); 29-34.
Karavaizoğlu, N., Kabasakaloğlu, M. 1998. Şeker fabrikaları kule difüzöründe kullanılabilecek korozyona dayanıklı malzeme seçimi ve elektrokimyasal inceleme, Korozyon Dergisi, (10); (1-3); 10-19.
Karavaizoğlu, N. 1990. Kademeli buharlaştırıcılardaki düşük karbonlu çelik ısı aktarım borularının korozif sulu şerbet içerisindeki durumu, II. Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 293-303.
Karavaizoğlu, N., Yıldırım, İ. 1987. Şeker sanayiinde enerji ekonomisi ve verimliliğin artırılması yönünden kademeli buharlaştırıcılarda brüde dağılımının ve rafineri şemalarının bilgisayarla optimizasyonu. I.Ulusal Şeker Üretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 81-95.
Kavas, M.F. 2002. Organik şeker, III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25–37.
Kaya R., Buzluk, Ş. 2006. Integrated weed control in sugar beet through combinations of tractor hoeing and reduced dosages of a herbicide mixture. Turk. J. Agric. For., (30); 137-144.
Kaya, R. 2002. The effect of chemical control of powdery mildew (Erysiphe betae) on yield and quality of susceptible and tolerant sugar beet varieties. The Journal of Turkish Phytopathology, (31); No.1, 15-22.
Kaya, R., Erdiller, G. 2001. Alpullu şeker fabrikası ekim alanlarında rhizomania hastalığının toprak özellikleri ile ilişkisi. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 168-179.
Kaya, R., Erdiller, G. 1998. Alpullu şeker fabrikası ekim alanlarında rhizomania hastalığının yayılma durumu. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi, 79-83.
Kaya, F., 1966. Maya ve değerlendirilmesi. Şeker Dergisi, (58); 29-31.
Kayımoğlu, E., Karavaizoğlu, N. 1991. Santrifüjlerde şurupla yıkama sisteminin denenmesi. II. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,151-162.
Kayımoğlu, E., Karavaizoğlu, N. 1991. Orta şekerin kristal şekerle karıştırılarak ambalajlanması. II.Ulusal Şeker Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,163-182.
Kayımoğlu, E., Akyar, Ç. 1984. pH-werte in der saftreinigung (Şerbet arıtımında pH değerleri. CITS 17.Kongresi Bildiriler Kitabı, 1983). Zuckerind, (12); 1081-1088.
Kayımoğlu, S., Yurtsever, N., Barker, S. and Stickley, T. 1975. The soil fertility: A problem for some productions under turkish soil conditions. Options Mediterranean's, (25); 48-59.
Keskin, B. 1971. Beitrag zur Protomitose bei Polymyxa betae Keskin, Arch. Mikrobiol. (77); 344-348.
Keskin, B. und Fuchs, W. H. 1969. Der Infektionsvorgang bei Polymyxa betae, Arch. Mikrobiol., (68), 218-226.
Keskin, B. und D.'ambra, V. 1966. Zur Verbreitung von Polymyxa betae Keskin, Arch. Mikrobiol., (55), 309-310.
Keskin, B. 1964. Polymyxa betae n.sp., Parasit in den wurzeln von beta vulgaris tournefort. besonders wâhrend der Jugendentwicklung der Zuekerri.ibe, Arch. Mikrobiol. 49, 348-374.
Leblebici, F., Leblebici, J. 2002. Kömür yakılan kazanlarda baca gazında kükürt dioksit emisyon değerinin düşürülmesi amacıyla karbonatlama çamurunun kullanılması olanaklarının araştırılması sıvı ve katı yakıtlara karbonatlama çamuru eklenmesinin etkilerinin araştırılması. III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 130-141.
Leblebici, F. 2002. Enerji tasarrufu için geliştirilmiş yeni kondenserler ve kondenserlerde enerji tasarrufu. III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 220-229.
Leblebici, F. 2002. Robert tipi kademeli buharlaştırıcılarda hidrostatik basıncın önemi. III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 185-193.
Leblebici, F., Erdem F. 2001. Ankara şeker fabrikasında yakıt tüketiminin azaltılması. XIII. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, ULIBTK'01-014.
Leblebici, F. 1999. Investigations on inactivation of sugar beet polyphenoloxidases by steam blanching. Zuckerindustrie, (124); (Nr. 3); 213-216.
Leblebici, J., Kavas, M.F., 2000. The applications of near infrared spectroscopic methods in Turkish sugar Industry. III. Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry Book of Abstracts, 139.
Leblebici, J., 2000. Indirect methods of analysis. Zuckerindustrie, 125,1,53 and International Sugar Journal. 102,1214, 90-91.
Leblebici, J., Volkan, M., 1998. Sample preparation methods for the determination of As, Cu, Fe and Pb in white sugars by AAS. J. Agric.Food. Chem., (46); 173-177.
Leblebici, J., Erdem, F., Özbek, A. 1997. Effects of Sodium and Potassium on polar sugar content of sugar beet and importance of Potassium/Sodium ratio on sugar beet quality, Statistical Evaluation. Zuckerindustrie, (122); (Nr. 7); 536.
Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Sueri, A., Turhan, M., Mühürdaroğlu, T. 1997. Eskişehir şeker fabrikası fabrikaları pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri potasyum ilişkisi. VIII. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 481–487, Kütahya.
Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Sueri, A., Turhan, M., Erel, K. 1995. Ilgın ve Yozgat şeker fabrikaları pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri-potasyum ilişkisi. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, I, (7); 261–270.
Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Erel, K., Bayramin, İ. 1993. Elazığ şeker fabrikası pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri. Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi VI. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 267–277.
Munsuz, N., Erel, K. 1987. Bazı şeker fabrikaları pancar ekim alanları topraklarının kil mineralleri kapsamı. I. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1–15.
Mutluay, M. 1972. Kuru maya ve bunun kimyasal bileşimi. Şeker Dergisi, (83), 51-59.
Mutluay, M. 1971. Eskişehir İspirto Fabrikasında yapılan maya kurutma tesisleri. Şeker Dergisi, (81), 28-33.
Nuh, C. 1975. Bitkisel metabolizmada serbest amino asitler (free amino acid) ve değişik N-K beslenmesinin bu bileşikler üzerine kalitatif ve kantitatif etkileri. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı, Toprak-Bitki Besleme Seksiyonu, 51–60.
Özgür, O.E. und Kaya, R. 2002. Einige fragen der cercospora-bekämpfung in der Türkei. IIRB, 65. Kongreß, 505-512.
Özgür, O.E., Kaya, R. 2002. Türkiye'de Cercospora hastalığının mücadelesi üzerinde araştırmalar. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 229-237.
Özgür, O. E. 2001. Einfluß des wirkungsmechanismus einiger Cercospora-fungizide auf ertrag und qualität von zuckerrüben. IIRB, 64. Kongreß, 487-491.
Özgür, O. E. 2000. Ertrag und Qualität von Zuckerrüben bei Terminierung der ersten Cercosporabehandlung nach Schadschwellen. IIRB, 63. Kongreß, 483-488.
Özgür, O. E. and Erdal, M. 1999. Untersuchungen über den Winterrübenanbau in der Türkei, IIRB, 62. Kongreß, 165-175 ve II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 204-216.
Özgür, O. 1974. Van gölü çevre ovalarında azot gübrelemesi ve sulama sayısının şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Şeker Enstitüsü Yıllığı Sayı: 3, 73-87.
Perendeci A., Arslan S., Tanyolaç A., Çelebi S.S. 2005. Anaerobik atıksu arıtım tesisinin ANFIS modellemesinde girdi değişken matrisinin basitleştirilmesi yaklaşımı, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler ve Posterler Kitabı, 117-123.
Perendeci A., Çelebi S.S., Tanyolaç A. 2004. Gerçek ölçekli anaerobik atıksu arıtma tesisi için yatışkın olmayan durumda kinetik modelleme. VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, SKÇT-51.
Perendeci A., Arslan S., Tanyolaç A. and Çelebi S.S. 2004. The effect of history extension on adaptive-network based fuzzy inference system for a real scale anaerobic wastewater treatment plant. X. World Congress on Anaerobic Digestion, Proceedings. (3); 1392-1395.
Perendeci A., Arslan S., Tanyolaç A. and Çelebi S.S. 2004. Anfis modeling for advanced process control in an anaerobic wastewater treatment plant under unsteady conditions. XVI. International Congress of Chemical and Process Engineering, Summaries 4 System Engineering G4.7, 1267-1268.
Perendeci, A. and Süral, D. 2004. A review of wastewater pollution and treatment strategies for beet sugar factories in Turkey. International Sugar Journal, (106); 437-442 ve IX. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 281-288.
Perendeci, A., Süral, D., Durukan, E. 2003. ANAMET (Anaerobik Metan Üretimi) biyolojik atıksu arıtma tesisi sistem performansı ve proses kontrol parametrelerinin değerlendirilmesi. II.Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu,
Perendeci, A., Arslan, S., Tanyolaç, A., and Çelebi, S. 2003. Adaptive-network based fuzzy inference system for an anaerobic wastewater treatment plant of a sugar factory. EMCC-3.
Perendeci A., Ekinci, Kitiş, F.Y., Durukan E. 2003. Pancar şekeri üretim prosesi ekstraksiyon aşamasında formalin ve mikrobiyositin verimlerinin karşılaştırılması, XIII. Biyoteknoloji Kongresi,
Perendeci, A., Özdoğan, D.Z., Koyuncu, İ., Yükselci, A., Durukan, E., 2002. Ereğli şeker fabrikasına kurulan ANAMET (Anaerobik Metan Üretimi) biyolojik atıksu arıtma tesisi, devreye alınması, işletilmesi ve sistem performansı. III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 151-163.
Perendeci, A., Çelebi, S.S., 2002. Anaerobik atıksu arıtım teknolojisindeki yeni yaklaşımlar. Çevre Bilimleri Dergisi, (5); 19-28.
Perendeci, A., Zorer, B., Durukan, E., Hamamcı, H., 1999. Şeker ekstraksiyonunda mikrobiyolojik şeker kaybı. XI. Kükem- Biyoteknolojisi Kongresi, 23 (2); 37-39.
Perendeci, A., Çelebi, S., 1998. Şeker fabrikası atık sularının anaerobik arıtımı. 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 1438-1447.
Sahillioğlu, N. 1965. Yağmurlama sulaması. Şeker, (56); 27-40.
Saral, A., İçöz, E., Tuğrul, K. M., Kutluk, Ş. 2004. Türkiye şeker pancarı tarımının mekanizasyon düzeyi. Tarımsal Mekanizasyon XXII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 231-237.
Saray, Y. 1969. Şeker ambarlarında meydana gelen avarya şeker ve mikroorganizmalar. Şeker Dergisi, (72); 12-17.
Saray, Y. 1967. Kristal şekerlerimizde köpük sebepleri, yumak teşekkülü ve önleme çareleri. Şeker Dergisi, (63); 15-23.
Saray, Y. 1967. Kristal şekerlerimizde homojenlik sabiti, ortalama boyut tayinleri ve kristal şekilleri. Şeker Dergisi, (65); 15-22.
Saray, Y. 1966. Maya üretiminde melastan faydalanma. Şeker Dergisi, (61); 26-31.
Saray,Y. 1973. Mikroorganizmasız şeker üretimi. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı (1); 255-258.
Saray, Y. 1966. 1964-1965 Kampanyasında Ankara Şeker Fabrikasında mikrobiyolojik alanda yapılan deneyler ve sonuçları. Şeker Dergisi, (58); 21-28.
Saray, Y. 1973. Fabrikamız şekerlerinin mikrobiyolojik analiz sonuçları. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, (1); 254-255.
Saray, Y. 1965. 1964-1965 Kampanyasında Ankara Şeker Fabrikasında şeker ürünlerinin köpürmesi ve ham şerbet pH'sı hakkında yapılan çalışmalar. Şeker Dergisi, (57), 19-20.
Saygılı, N., Leblebici, F., Köksel, H. 1998. Farklı şeker pancarı türlerindeki polifenoloksidaz varlığının araştırılması. Gıda Dergisi, (98/3); 165 –169.
Serel, İ., Gürkan, Ş., Keskin, T., 2004. Şeker pancarı kist nematoduna (Heterodera schachtii Schmidt.) dayanıklı çeşitlerin verim ve kalite düzeyinin tespiti. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, s.79.
Serel, İ., Susurluk A., 1996. Pemphigus betae doane şeker pancarı köklerinde yeni bir zararlı. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 498-501.
Sezer, G., Kavas, M.F. 2006. Sakarozun (beyaz – kristal şeker) hayatımızdaki yeri ve önemi. Pankobirlik Dergisi, sayı (86); 30-35., sayı (87); 30-35.
Subaygil, S., Taygun, N., 1970. Turhal Şeker Fabrikası ham şerbet invert miktarının pancara oranla yüksek olmasının nedenleri. Şeker Dergisi, (77); 1-6.
Sueri, A., Turhan, M., 2002. Bazı şeker fabrikaları pancar ekim alanları topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bitki besin kapsamları durumu. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 142-155.
Sueri, A., Turhan, M., 2002. Farklı zaman ve dozlarda uygulanan azotun şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 413-422.
Sueri, A., 1998. Adapazarı yöresi topraklarının çinko kapsamları ile şeker pancarı bitkisinin verim ve çinko kapsamları arasındaki ilişkiler. I. Ulusal Çinko Kongresi Bildiriler Kitabı, 201-211.
Sueri, A., Turhan, M., 1995. Yaprak gübrelerinin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Türkiye İlhan Akalan Toprak İlmi Derneği Toprak ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, II, (7); 62–72.
Sueri, A., 1991. Konya ovasında yetiştirilen şeker pancarının beslenme sorunları. Toprak İlmi Derneği II. Bilimsel Toplantı Tebliğleri Yayın No: 6, 681-695.
Süral, D., Kavas, M.F., 2002. Determination of Betain, Sucrose and Raffinose in beet molasses by high performance liquid chromatography in a Single Run. III. Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry (MBCAC) Antalya, Abstracts Book, 207 ve III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 342-354.
Süral D., Erdem, F. 1998. Yüksek performans sıvı kromatografisi ile pancar melasında betain analizi. XII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiriler Kitabı, 90.
Süral, D., Aygün, R.S. 1993. Yüksek basınç sıvı kromatografisi ile melastaki karbonhidratların analizi. IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Sempozyum Bildiriler Kitabı, 248.
Şahin, M. 2002. Şeker pancarı üretiminde organik gübrelerin kullanılmasının önemi. Pankobirlik Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 75.
Şahin, M. 2002. Turhal şeker fabrikası katı atıklarının çevre kirliliğine etkisi ve tarımsal girdi kaynağı olarak yeniden değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 192-203.
Şahin, M. 2002. Minimum toprak işleme sistemi ve ekonomik şeker pancarı üretimine katkıları. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler kitabı, 360-367.
Şahin, M. 2002. Toprak kompaktlaşması, kompaktlaşmanın şeker pancarı verim ve kalitesine etkileri ve çözüm yolları. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 368-377.
Şahin, M. 2002. Şeker pancarı tarımının toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine etkileri ve çözüm yolları. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 457.
Şahin, M. 2002. Asrımızın en önemli stratejik maddelerinden olan suyun kaynağında muhafazası ve bu amaca yönelik olarak şeker pancarı tarımında kısıtlı sulama uygulamasının önemi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 435-444.
Şahin, M. 1997. Şeker pancarının beslenmesinde fosfatın rolü ve önemi. Pankobirlikten Haberler Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 49.
Şahin, M. 1996. Ankara şeker fabrikası katı atıklarının çevre kirliliğine etkisi ve tarımsal amaçlarla yeniden değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Pankobirlikten Haberler Dergisi, Yıl:8, Sayı: 41, 7-11.
Şahin, M. 1995. Kahramanmaraş ve Nurdağ bölgelerinde yapılan pancar tarımında kalite ve verim ile ilgili problemler üzerinde bir araştırma. Pankobirlik Haberler Dergisi. Sayı: 39, Yıl: 7.
Şahin, M. 1995. Akşehir yöresi topraklarının kil mineralojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 8(10); 130- 144.
Şahin, M. 1995. Çumra yöresi toprakları üzerinde bir araştırma. Pankobirlik Yayın No:4.
Şahin, M. 1995. İzmit yöresi toprakları üzerinde bir araştırma. Pankobirlik Yayın No:4.
Şahin, M. 1995. Burhaniye yöresi topraklarının verimlilik ve diğer problemleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, (1);. Sayı: 2-3, 175-179.
Şahin, M. 1995. Düzce ovası topraklarının kil mineralojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(5); 160-170.
Şahin, M. 1995. Bursa yöresi topraklarının bazı özellikleri üzerine bir araştırma. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 7(9); 171-183.
Şahin, M. 1994. Manyas yöresinde toprak ve su kirliliği ile tarımsal problemler üzerinde bir araştırma. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 396, Yıl: 33.
Şahin, M. 1994. Konya-İsmil ve çevresinde toprak ve su kirliliği ile verimlilik ve diğer toprak problemleri üzerinde araştırmalar. Pankobirlik Yayınları No: 3.
Şahin, M. 1994. Mustafakemalpaşa yöresi topraklarında verimlilik ve tarımsal problemler üzerinde araştırmalar. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 279 ve 1995, Sayı: 280.
Şahin, M. 1994. Bazı doğu anadolu şeker fabrikalarında görülen pancar açığının sebepleri ve alınması gereken tedbirler. Pankobirlikten Haberler Dergisi, Yıl: 6 Sayı: 29.
Şahin, M. 1993. Kangal yöresi topraklarının kil mineralleri üzerine bir araştırma. Standard. Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 374, Yıl: 32.
Şahin, M. 1993. Toprak biyolojisi ve toprak strüktürünün oluşumunu etkileyen biyolojik faktör ve süreçler. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 32, Sayı: 381.
Şahin, M. 1992. Tarımsal ilaçların toprak kirliliği üzerindeki etkileri ve alınması gereken tedbirler. Karınca Dergisi Sayı: 663.
Şahin, M. 1991. Yeraltı sularının tarımsal kirlenmesi ve kontrolü. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 30, Sayı: 355.
Şahin, M. 1991. Bitkinin ihtiyacından daha fazla gübre verilmesinin meydana getirdiği ekonomik zararlar. Pankobirlik Dergisi, Yıl: 3, Sayı:12.
Şahin, M. 1991. Şeker pancarı tarımında uygun olan toprak tipinin seçimi. Pankobirlik Dergisi Yıl 3, Sayı:10.
Şahin, M. 1991. Gübreler ile yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi arasındaki ilişkiler. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 30, Sayı: 360.
Şahin, M. 1991. Yeraltı suyu kirlenmesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik safhaları. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 30, Sayı: 350.
Şahin, M. 1991. Pestisitlerin çevre kirlenmesine katkıları ve bulaşma yolları. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 30, Sayı: 381.
Şahin, M. 1990. Tarımsal ilaçların çevre kirliliği üzerine etkileri ve uyulması gereken kurallar. Ekonomide Ankara ATO Yayın Organı Sayı: 33. Ankara.
Şahin, M. 1990. Güz sürümünün şeker pancarı tarımındaki yeri ve önemi. Pankobirlik Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7.
Şahin, M. 1990. Potasyumun canlı hayatı ve insan çevresindeki yeri ve önemi. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 29, Sayı: 347.
Şahin, M. 1990. Toprakların çevre kirliliği üzerine etkileri. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 29, Sayı: 338.
Şahin, M. 1989. Gübrelemeye esas olacak doğru ve uygun bir toprak numunesinin alınma kural ve teknikleri. Pankobirlik Dergisi, Sayı: 4, Yıl:1.
Şahin, M. 1989. Ağrı ve Eleşkirt ovaları pancar ekim sahası toprakları üzerinde araştırmalar. Şeker Dergisi, Sayı:124, Yıl: 35.
Şahin, M. 1989. Şeker pancarı tarımında toprak verimliliği ve münavebe. Pankobirlik Dergisi, Yıl:1.Sayı 2. ve Pankobirlik Dergisi, Sayı 3, Yıl: 1.
Şahin, M. 1989. İntensif gübre kullanılmasının insan çevresi üzerindeki olumlu etkileri. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Sayı: 325, Yıl: 28.
Şahin, M. 1988. Altınekin şeker pancarı ekim sahalarında görülen toprak ve verimlilik problemleri üzerinde araştırmalar. Şeker Dergisi, Sayı:122, Yıl: 34.
Şahin, M. 1988. Mikro elementlerin şeker pancarı tarımındaki yeri. Pankobirlik Bülteni, Sayı: 12, Yıl: 4.
Şahin, M. 1985. Gübreler ile önemli bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. Şeker Dergisi, Sayı:116, Yıl: 31.
Şahin, M. 1985. Gereğinden fazla gübre kullanılmasının meydana getirdiği zararlar. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Sayı: 333, Yıl: 28.
Şeker, C., Turhan, M. 2004. Effects of some organic and mineral fertilizers on yield and quality of sugar beet. International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development (J1-J11); 43–51.
Şeker, C., Turhan, M. 2006. Bazı organik ve inorganik gübrelerin şeker pancarı-buğday ekim nöbetinde buğdayın verimine bakiye etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(38); 43–48.
Şendökmen, N., Taygun, N., Ülkü, G. 1979. Ankara Çayı suyunun kimyasal ve mekaniki yöntemlerle arıtılması. Şeker Dergisi, (111); 1-13.
Şendökmen, N., Taygun, N., Kazazoğlu, A. 1965. Erzurum Şeker Fabrikası besleme suyu ile ilgili incelemeler. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, (1); 1973, 269-270.
Şengül M., Özdural R. A. 2004, Manyetik olarak stabilize edilmiş akışkan yataklarda kütle aktarım katsayılarının incelenmesi. VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, KT111s.
Şengül, M., Özdural, R. A. 2002, Manyetik ve manyetik olmayan partiküllerin birlikte kullanılmasıyla manyetik olarak stabilize edilmiş akışkan yatakların tasarımı; bu yatakların dinamik davranışlarının belirlenmesi; manyetik olmayan partiküllerin adsorbent madde olması durumunda bu tür yataklar için adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi; renk maddeleri Sorpsiyonu. III. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 68-81.
Şiray, A. ve Özbek, N. 1970. Ankara şartlarında kuru şeker pancarı ziraatında kullanılacak ticaret gübrelerinin çeşit ve miktarları üzerinde bir araştırma. A.Ü. Ziraat Fak. Yayını No: 377, 138.
Tanrısever, A. and Bennet C. W. 1958. Curly top disease in Turkey and its relationship to Curly top in North America. J.A.S.S.B.T., 10 (31); 189-211.
Tanrısever, A. and Bennet C. W. 1957. Sugar beet curly top disease in Turkey. Plant Dis. Reporter, 41 (9); 721-725.
Taygun, N. 1979. Şeker fabrikalarında SO2 nin üretilmesi ve şerbet üretiminde kullanılması. Şeker Dergisi, (111); 14-22.
Taygun, N., Özdemir, R., Ülkü, G., Işık, H. 1978. İspirto fabrikalarında şlempenin geri alınması. Şeker Dergisi, (1069); 1-16.
Taygun, N. 1978. Dormagen Şeker Fabrikasında RT-Lefrancois sistemi ile şeker fabrikası atıksularının arıtılması. Şeker Dergisi, (107); 1-12.
Taygun, N. 1978. Alkol fabrikalarının atık maddesi şlempenin değerlendirilmesi. Şeker Dergisi, (109); 12-31.
Taygun, N., Çetin, C. 1977. Türkiye'de kizelgur üretimi nasıl gerçekleşti? Şeker Dergisi, (104); 1-15.
Taygun, N., Işık, H. 1978. Malatya Alkol Fabrikasında fermantasyon süresini kısaltmak amacı ile koyu mayanın geri alınması koşullarının araştırılması. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 4, 280-290.
Taygun, N. 1976. Şeker Fabrikalarında nitritin oluşumu, proses esnasındaki davranışı, melastan alkol ve maya üretilmesine etkisi. Şeker Dergisi, (1019); 24-66.
Taygun, N. 1976. Eskişehir Şeker Fabrikasındaki kullanma suyu borularının tıkanma nedenleri ve buna sebep olan manganın giderilmesi. Şeker Dergisi, (98); 2-10.
Taygun, N., Ülkü, G. 1976. Asidik fermantasyon kademesinin anaerob arıtımda permanganat ve dikromat sarfiyatına etkisi. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 3, 348-352.
Taygun, N. 1974. Melasın özelliklerinin fermantasyona etkisi. Şeker Dergisi, (90); 42-50.
Taygun, N. 1969. Melastan limon asiti üretimi. Şeker Dergisi, (71); 18-21.
Taygun, N. 1968. Sıcaklık ve pH'nın melasın bozulmasına etkisi. Şeker Dergisi, (66); 1-5.
Taygun, N. 1968. Kireç sütünün hidrosiklonlarla kumsuzlaştırılması. Kimya Mühendisliği (27); 3-7.
Taygun, N. 1968. Şerbetlerde enfeksiyonun tespiti. Şeker Dergisi, (67); 9-17.
Taygun, N. 1967. Koyu şerbetin depo edilmesi ile ilgili mikrobiyolojik çalışmalar. Şeker Dergisi, (62); 5-9.
Taygun, N. 1967. Kompleksometrik titrasyon. Şeker Dergisi, (63); 6-14.
Taygun, N., Çetin, C. 1973. Siklonların şeker endüstrisinde uygulanması ile ilgili araştırmalar. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 1, 1973, 272-273.
Taygun, N. 1966. Süt asidinin şeker fabrikasyonundaki önemi. Şeker Dergisi, (59); 1-10.
Taygun, N. 1966. Melas ve mikroorganizmalar. Şeker Dergisi, (61); 16-20.
Taygun, N. 1963. Şeker fabrikalarının mikrobiyolojik bakımdan pratik kontrolü. Şeker Dergisi, (46); 19-24.
Taygun, N. 1963. Pancarın silo edilmesi. Şeker Dergisi, (47); 21-29.
Taygun, N. 1963. İhraç edilen şekerli maddelerin analizlerinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi üzerine araştırmalar. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, 1973, (1); 248.
Taygun, N. 1963. Ambarlanan şekerlerin bozulmasında torbalık bezin rolü. Şeker Dergisi, (49); 1-6.
Taygun, N. 1962. Eskişehir Şeker Fabrikası küp şeker ambarlarında yapılan mikrobiyolojik araştırma. Şeker Dergisi, (45); 41-43.
Tuğrul, K. M., İçöz, E. 2005. Farklı malzemeden yapılmış hassas ekim makinası balta ayaklarının aşınma karakteristiklerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(4); 428-433.
Tuğrul, K. M. ve İçöz, E. 2004. Ankara Şeker Fabrikasında gürültü ve önleme yöntemleri. Tarımsal Mekanizasyon XXII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 238-245.
Tuğrul, K. M. 2003. Şeker pancarı tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin etkinliklerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2); 213-221.
Turhan, M., Pişkin, A. 2005. Farklı dozlarda uygulanan potasyumun pancarının verim ve kalitesine etkisi. Tarımda potasyumun Yeri ve Önemi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 114–122.
Turhan, M., Pişkin, A. 2004. Değişik dozlarda uygulanan azotun şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Türkiye III.Ulusal Gübre Kongresi Bildiriler Kitabı, 433–440.
Turhan, M., Mühürdaroğlu, T. 2002. Çinkonun şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 164-177.
Turhan, M., Sueri, A., 2002. Değişik yaprak gübrelerinin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 178-192.
Turhan, M., Sueri, A., 2002. Farklı zaman ve dozlarda uygulanan kompoze gübrelerinin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 402-412.
Turhan, M. 1998. Konya ovasında yetiştirilen şeker pancarının verimliliğine çinkonun etkisi. I. Ulusal Çinko Kongresi Bildiriler Kitabı, 157-166.
Ülkü, G. 1990. Şlempenin biyolojik yöntemlerle arıtımı ve biyogaz eldesi. Şeker Dergisi, (126);
Ülkü, G. 1988. Aktif çamurun saklanması ve tekrar kullanılması. Şeker Dergisi, (123); 37-41.
Ülkü, G. 1988. Pancar küspesinden biyogaz eldesi. Şeker Dergisi, (123); 53-57.
Ülkü, G. 1981. Şeker fabrikası atıksuları ve arıtım sistemleri. Şeker Dergisi Özel Sayısı, (114); 45-57.
Ülkü, G., Taygun, N., Yıldırım, İ. 1982. Atıksuların anaerob ve aerob arıtımında kullanılan laboratuar tipi fermantörlerin geliştirilmesi ve üretimi. Şeker Enstitüsü Yıllığı, Sayı 5, 96-98.
Ülkü, G., Taygun, N. 1982. Şeker fabrikaları atıksularının yapay aerob arıtımı için gerekli aktif çamurun üretilmesi. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 5, 99-100.
Ülkü, G., Taygun, N. 1976. Ankara Çayında Ankara Şeker Fabrikası atıksularının yol açtığı kirliliğin saptanması. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 3, 353-354.
Ülkü, G., Taygun, N. 1979. Şeker Fabrikaları atıksularının biyolojik yöntemlerle arıtılması. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 4, 252-258.
Ülkü, G., Taygun, N. 1976. Burdur Şeker Fabrikasının işletme suyu gereksinmesinin azaltılması ve fabrika kirli suyunun biyolojik arıtımı. Şeker Enstitüsü Çalışma Yıllığı, Sayı 3, 343-347.
Vanlı, N. 1988. Sulamanın şeker pancarı ve kalitesine etkisi. Şeker Dergisi, (123); 34.
Vanlı, N., Kayımoğlu, S. 1981. Şeker pancarı üretiminde farklı sulama yöntemlerinin fiziksel ve ekonomik yönden karşılaştırılması. II. Türkiye İktisadi Kongresi. V. Tarım Komisyonu Tebliğleri, 919-946.
Vanlı, N. 1981. Şeker pancarı tarımında son sulama zamanının saptanması. Şeker Enstitüsü Yıllığı, (5); 29-30.
Vanlı, N. 1979. Şeker pancarına uygulanan farklı sulama adedi ve azot dozlarının verim ve kaliteye etkileri. Şeker Dergisi, (113); 31-45.
Vanlı, N. 1979. Farklı sulama rejiminin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Şeker Enstitüsü Yıllığı, (5); 13-14.
Vanlı, N. 1978. Amerika Birleşik Devletlerinde kışlık seker pancarı tarımı. Şeker Dergisi, (109); 36-45.
Vanlı, N. 1977. Şeker pancarı üretiminde farklı sulama yöntemlerinin fiziksel ve ekonomik yönden karşılaştırılması. Şeker Dergisi, (105); 19-35.
Vanlı, N. 1976. Çeşitli sulama metotlarının pancar verimi kalitesi ve ekonomik elverişliliklerinin saptanması. Şeker Dergisi, (100); 10-81.
Vanlı, N., Özkan M. 1974. Pancara verilecek çeşitli azot miktarı ve veriliş zamanı ile sulama adedi ilişkilerinin verim ve kaliteye etkileri. Şeker Enstitüsü Yıllığı, (2); 102-115.
Vanlı, N. 1973. Çorak topraklar ve ıslah yolları. Şeker Dergisi, (86); 28-33.
Vanlı, N. 1973. Sulama zamanı ve adedinin ayçiçeği verimine etkisi. Şeker Enstitüsü Yıllığı, (2); 53-55.
Vanlı, N. 1971. Çeşitli sulama metotlarının şeker pancarı ve kalitesine tesiri Şeker Dergisi, (80); 23-41.
Vanlı, N. 1970. Gelişme faktörlerinin şeker pancarı verim ve kalitesine tesiri. Şeker Dergisi, (77); 7-13.
Yahyaoğlu K. 1987. Monogerm ve multigerm şeker pancarının verim ve kalite özellikleri. I.Ulusal şeker pancarı sempozyumu Bildiriler Kitabı, 119-133.
Yahyaoğlu K. 1987. Muhtelif tetraploid şeker pancarı populasyonlarında aneuploidi miktarları ve bunların agronomik ve teknolojik karakterleri. I. Ulusal şeker pancarı sempozyumu Bildiriler Kitabı, 134-149. 

(*) Fazla Mevcudu Yoktur. İstenilen yayınlar için Şeker Enstitüsü kütüphanesinden yararlanılabilinir.

KİTAPLAR (*)

Barker, Ş. 1962. Sulama Maksadıyla Su Numunelerinin Alınması ve Tahlil Neticelerinin Kıymetlendirilmesi. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 91, Ankara.
Göbelez, M., 1956. Orta Anadolu'nun Bazı İllerinde Yetiştirilen Kültür Bitkilerinde, Tohumla Geçen Bakteri ve Mantari Hastalıkların Türleri, Yayılış Alanları ve Bunların Takribi Zarar Derecelerinin Tespiti Üzerinde Araştırmalar. A. Ü. Basımevi, 131, Ankara.
Güray, P. Şekerin Hamur ve Ekmek Kalitesine Etkisi. T.Ş.F.A.Ş.Yayını, No:147, Ankara.
Keskin, B. 1971. Polymyxa Betae Keskin Mantari Paraziti Üzerinde Elektron Mikroskobik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 94, İzmir.
Kavas, M.F, Leblebici, J. 2004. Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarları El Kitabı. T.Ş.F.A.Ş.Yayını, No: 224, Ankara.
Saray, Y. 1971. Şeker Fabrikası Ürünlerinde Tirozin Tayini. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Cilt 18 B.
Tanrısever, A., 1961. Türkiye Şeker Pancarı Hastalık ve Haşereleri. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 77, 151, Ankara.
Barker, S., 1957. Laboratuar Toprak Tahlil Neticeleri ile Alınan Mahsul Arasındaki Korelasyonun Tespiti ve Bu Korelasyonunun Pratikte Tatbiki. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 44, Ankara.
Barker, Ş., 1973. Toprak Fosforu-Bitki İlişkileri ve Fosfor Analiz Metotlarının Bitki Verimi ile Korelasyonu. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 180, 197s.
Çorlu, A. ve Yavuz, M. L., 1959. Gübreleme Maksadı ile Toprak Numunesi Nasıl Alınır. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 36, Ankara.
Diker, T., 1955. Samsun Bölgesinde Nematodların Hayat Devresi, Tahribatı Şekiller ile Arız Olduğu Bitkiler, T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 30, Ankara.
Diker, T., 1959. Nebat Parazit Nematodları. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 70, Ankara.
Gediz, A., 1940. Türkiye Şeker Pancarı Hastalıkları ve Mücadele Usulleri. Kenan Basımevi ve Klişe Fab., 115s., İstanbul.
Gediz, A., 1952. Türkiye Şeker Pancarı Sahalarında Kök Solucanı. (Heterodera marioni cornu.) T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 21, Ankara.
Gediz, A., 1953. 1952 Senesi Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya ve İsviçre' de Şeker Pancarı Ziraatının Son Durumu. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 24, Ankara.
Gediz, A., 1957. Maruf İnsektisitler Hakkında Muhtasar Bilgiler. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 45, Ankara.
Gediz, A. ve Ark., 1958. Türkiye Şeker Sanayiinin Çeşitli Problemleri Hakkında Tanzim Edilmiş Komisyon Raporu. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 49, Ankara.
Göbelez, M., 1963. Türkiye'de Şeker Pancarının Cercospora Mantari Hastalığı Üzerinde Araştırmalar. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 105, Ankara.
Güray, A. R., 1968. Türkiye Şeker Sanayii ve Şeker Pancarı Tarımı. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 160, Ankara.
Güray, A. R., 1972. Türkiye'de Şeker Pancarının Vejetasyon Seyri Özellikleri ile İklim ve Kampanya İlişkileri. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 175, Ankara.
Munsuz, N., Çaycı, G., Sueri, A., Turhan, M., Kibar, M., Akıncı, N., Mühüdaroğlu, T., Erel, K., 1996. İç Anadolu Bölgesi Şeker Fabrikaları Ekim Alanı Topraklarının Kil Mineralleri ile Potasyum Sağlama Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayını, No: 219, Ankara.
Nuh, C., L979. Zuckerinstitut. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 2/2.
Öge, Z. 1959. Mücadele İlaçlarının Biyolojik Aktivitesine Tesir Eden Amiller. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 71, Ankara.
Öge, Z. 1959. Şeker Pancarına Arız Olan Haşereler ve Mücadelesi. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 72, Ankara.
Öge, Z. 1961. Susurluk Şeker Fabrikası Pancar Sahası Dahilinde Conorrhynchus nigrivittis Pall. (Coleoptera - Curculionidae ) Haşeresinin Morfolojisi, Kısa Biyolojisi, Zirai Mücadelesi Üzerinde İncelemeler. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 94, Ankara.
Onat, G. 1972. Adapazarı Pancar Ekim Alanlarında Pancar Güvesinin (Scrobipalpa ocellatella (Boyd.) ) Biyoökolojisi, Zarar Derecesi ve Savaşı Üzerinde Çalışmalar. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 189, Ankara.
Özgör, O. E., 1989. Türkiye'de Pancarın Şeker Varlığının Vejetasyon Dönemi İçindeki Aylık Yağış Seyri ve Miktarları ile Belirlenmesi. T.Ş.F.A.Ş., Şeker Enstitüsü, S. 45, Ankara.
Özgör, O. E., 1992. Türkiye Pancar ve Pazıları. T.Ş.F.A.Ş., Yayını, No: 216, Ankara.
Özgör, O. E., 1995. Türkiye Şeker Pancarı Hastalıkları. T.Ş.F.A.Ş., Yayını, No: 218, Ankara.
Özgür, O. E., 2002. Rhizomania Kök Sakallanması Çiftçi Rehberi. T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü, 16s, Ankara.
Özgür, O. E., 2003. Türkiye Şeker Pancarı Hastalıkları. T.Ş.F.A.Ş., Yayını, No: 219, Ankara.
Özgür, O. E., 2003. Şeker Pancarı Ekim Alanlarında İklim, Toprak ve Münavebe (Climate, Soil and Rotation). T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 220, Ankara.
Şiray, A. ve Özbek, N., 1970. Ankara Şartlarında Kuru Şeker Pancarı Ziraatinde Kullanılacak Ticaret Gübrelerinin Çeşit ve Miktarları Üzerinde Bir Araştırma. A. Ü. Ziraat Fak. Yayını, No: 377.
Şiray, A., 1971. Azot ve Fosforun Şeker Pancarı Ziraatinde Baş ve Yaprak Verimine Etkileri. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 173, Ankara.
Şiray, A., 1975. Şeker Kamışı Tarımı. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 198, Ankara.
Tokmakoğlu, 0. 1974. Şeker Pancarı Hastalık ve Zararlılar Atlası. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 190, Ankara.
Yavuz, M. L., 1963. 1957-1962 Yıllarında Şeker Pancarı Gübreleme Şekli ve Zamanı Üzerinde Yapılan Deneme Neticeleri. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 107, Ankara.
Yavuz, M. L., 1965. 1964 yılı 14 Şeker Fabrikası Bölgelerinde Şeker Pancarında Band ve Serpme Usulü Gübreleme Metotlarının Mukayesesine Ait Denemelerin Sonuçları. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 128, Ankara.
Yavuz, M. L., 1970. Orta Anadolu ve Marmara Bölgesi İklim ve Toprak Şartlarında Su ve Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 171, Ankara.

(*) Fazla Mevcudu Yoktur. İstenilen yayınlar için Şeker Enstitüsü kütüphanesinden yararlanılabilinir.

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..